Zorg

Op Kindcentrum De Heksenketel vinden we het belangrijk dat kinderen de ruimte en begeleiding krijgen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen, in de breedste zin van het woord. Hiervoor hebben we een zorgstructuur ontwikkeld, waarin handelingsgericht werken centraal staat. 

Uitgangspunt in de zorgstructuur is proactief handelen. Dit betekent dat we zorgen dat ons onderwijs zo goed mogelijk aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen, door ze dagelijks te observeren en toetsresultaten te analyseren en te evalueren. Daarbij gaan we altijd uit van wat een leerling wél kan, in plaats van waar hij of zij minder goed in is. 

Verschillen tussen leerlingen

Door te werken met groepsoverzichten en groepsplannen zorgen we dat we tegemoet kunnen komen aan de verschillen tussen leerlingen. We streven dan ook naar onderwijs op maat, door uit te gaan van minimaal drie verschillende instructieniveaus. Is de onderwijsbehoefte van een leerling zo specifiek? Dan krijgt deze leerling zo veel mogelijk individuele instructie op zijn of haar eigen niveau. 

Deskundigen

Daarnaast beschikken we binnen De Heksenketel over ontzettend veel specialistische kennis. Om de kwaliteit van ons onderwijs te kunnen vergroten, stimuleren we deskundigheidsbevording binnen het team. We investeren dan ook actief in het volgen van opleidingen en cursussen. De opgedane kennis zetten wij ten alle tijde in om kinderen op de juiste manier te helpen en te begeleiden. Zo kan ieder kind zijn of haar 'beste ik' ontmoeten.