IKC Raad

Ouders zijn onze belangrijkste partners wanneer het gaat om de ondersteuning van de ontwikkeling van kinderen. We vinden het belangrijk met ouders te kunnen praten over de ontwikkeling van De Heksenketel.

Dat kan op verschillende manieren:

De oudercommissie

De oudercommissie (OC) is het overlegorgaan van de opvang. In de oudercommissie zitten een aantal ouders die zowel ondersteunen in de festiviteiten als gesprekspartner zijn in het beleid.

De ouderraad

De ouderraad (OR) biedt ondersteuning tijdens de “extra” activiteiten op De Heksenketel. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld de sinterklaas intocht, de Avondvierdaagse of de paaseitjes regelen die de paashaas rondbrengt. Ook heeft de OR een rol in de schoolreizen en de komst van de schoolfotograaf. De ene activiteit vraagt meer werk en tijd dan de andere activiteit. We doen dit allemaal in onze vrije tijd en de een heeft meer tijd beschikbaar dan de ander. We proberen daar bij de verdeling van de commissies rekening te houden, zodat we het echt met z’n allen dragen. Het is vrijwilligerswerk is maar niet vrijblijvend. We vergaderen ongeveer elke 6 weken. Daarnaast heeft de OR een signalerende en adviserende rol naar team en MR toe.  

De OR werkt met een meerjarenplan waarin we de doelen stellen voor de komende periode. We zijn nu bezig om een nieuw plan op te stellen. Een van de doelen waaraan we willen werken is de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de OR. Als u ideeën heeft hoe we dit kunnen verbeteren horen we het graag.  

We zijn altijd opzoek naar enthousiaste mensen die deel uit willen maken van de OR. Het liefst ouders van kleuters. De vergadering is in principe altijd openbaar en u mag gewoon een keer aanschuiven als u interesse hebt. Graag horen we dat even van tevoren via een mailtje. 

Wilt u iets weten betreffende de OR kunt u altijd een van ons aanspreken op het schoolplein of u kunt vragen mailen naar:  or@obsdeheksenketel.nl

De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten, die uit de groep ouders en teamleden worden gekozen. De directeur heeft een adviserende rol. De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad vergadert daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, waarbij ook de directeur (deels) aanwezig is. Dit overleg gaat over schoolbeleid, zowel inhoudelijk (hoe zorgt de school dat de kwaliteit van het onderwijs zich blijft verbeteren) als organisatorisch (bijvoorbeeld de formatie).

In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) wordt een aantal algemene taken van de medezeggenschapsraad genoemd: de MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling. Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen bij school schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag. Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad het bestuur en zijn er ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd. Hiervoor zijn werkafspraken gemaakt tussen de directeur en de MR. 

De vergaderingen van de raad zijn in principe openbaar. Graag even aanmelden via de secretaris van de MR op mr@kindcentrum-deheksenketel.nl In de kalender vindt u de vergaderdata. Jaarlijks organiseert de MR één of meerdere thema-avonden. Hier komen thema’s aan de orde die gekozen zijn door de ouders.

IKC-raad

Bovenstaande drie organen worden verbonden in de ikc-raad.  Dat werkt zo: de OC, de OR en de Mr vergaderen op dezelfde tijdstippen, met ruimte voor gezamenlijk en apart overleg. Bij formele zaken, bijvoorbeeld instemming of advies kiest ieder zijn of haar juiste rol.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Naast de MR van De Heksenketel functioneert er binnen Plateau ook een GMR. In de GMR heeft ook een ouder van De Heksenketel zitting. Meer informatie over de GMR kunt u vinden in de schoolgids, te vinden bij documenten.